Informatie over registraties, privacy, klacht- en tuchtrecht etc.

Kamer van koophandel aansluitnummer: 09192432

BTW-id: NL001599482B20

De praktijk is aangesloten bij:

(geschillencommissie:
https://nibig.nl/het-nibig/)

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk voor Bewustzijnstraining verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Indien van toepassing: geboortedatum en ziektekostenverzekeringsnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Praktijk voor Bewustzijnstraining verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: voor correspondentie, voor facturering, voor verslaglegging.

Toelichting

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens: 

Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor Bewustzijnstraining neemt – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Bewustzijnstraining) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Bewustzijnstraining verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor Bewustzijnstraining gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Bewustzijnstraining en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in dossier heb -in een computerbestand over jou of een ander-, naar een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijn email . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk binnen vier weken op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

Praktijk voor Bewustzijnstraining neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mijn aotten.praktijk@gmail.com Praktijk voor Bewustzijnstraining heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. De dossiers worden in een afgesloten stalen dossierkast bewaard. Het databaseprogramma is met een wachtwoord beveiligd.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk voor Bewustzijnstraining bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Praktijk voor Bewustzijnstraining, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Annelies Otten is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Bewustzijnstraining. Zij is te bereiken via aotten.praktijk@gmail.com

Datalek

Als er sprake is van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens is, zal ik het datalek binnen 72 uur na ontdekking aan jou en de Autoriteit Persoonsgegevens melden.

Informatie over het klacht- en tuchtrecht

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg (Wkkgz) ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg (NIBIG).

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over (een aspect van) de dienstverlening dan hoor ik dat graag van je en dan hoop ik dat we er samen uit kunnen komen.

 • Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. Je kunt je vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan mij.
  Ik kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor mij is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

Lukt dit niet dan kan je bij een klacht een beroep doen op een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NVPA. 

 • De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Ik respecteer je privacy.
 • Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je het nvpa-klachtenformulier-v51-januari-2023 invullen (Klik op de link). Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kun je je gegevens invullen en de klacht omschrijven.
 • Nadat je het ingevuld bet kun je het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, Losplaats 14B, 5404 NJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
 • Mocht dat niet tot een oplossing leiden dan kan met je klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het NIBIG. Alleen met jouw toestemming stuurt het NVPA je klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen van het NIBIG. Dat zijn allen professionals met wie je je klacht kunt bespreken en van wie je een advies krijgt wat te doen met je klacht.

De mogelijkheid voor cliënten om een klachtenfunctionaris in te kunnen zetten is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor  gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van het NIBIG. Deze poule is vormgegeven door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal. De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel heeft opgesteld. Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en het NIBIG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiëntenbelangenorganisaties.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u het klachtenreglement-nvpa raadplegen. De klachtenprocedure (conform de Wkkgz) staat hierin uitvoerig beschreven.